Çalışma Sistemi
Çalışma Sistemi

Ofisimizde her dosya özenle incelenmekte ve hukuki süreçler titizlikle yürütülmektedir. En güncel gelişmeler anlık takip edilerek sisteme entegre edilmektedir. Sürekli güncelleştirilen İçtihat Bilgi Bankası ile suç türü ve konulara göre yüksek mahkemelerin (Yargıtay, Danıştay vb.) aktüel içtihatları arşivlenerek yazılı ve sözlü savunmalar ile istinaf ve temyiz aşamalarında değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceza dosyasında hazırlık ve takip süreci şöyledir:

 

1.Aşama: Dosyanın Analizi

 

Ölçütler:

 

 • Müvekkil ile ön görüşme
 • Veri havuzu
 • Suça ilişkin notlar
 • Güncel içtihat listesi (Yargıtay, Danıştay vb.)
 • Mevzuat ile mukayese (Genel ve özel)
 • Genel tetkik ve kontrol formu
 • Müvekkil ile görüşüp dosyayı olgunlaştırma (cezaevinde olan müvekkil ile görüşme)
 • Yol haritası

 

2.Aşama: İlk Duruşmadan Nihai Karara Kadar Yapılacak İşlemler (her dosyanın seyrine göre farklılık oluşturacak hamleler)

 

 • Ara kararların takibi
 • Tevsi tahkikat talepleri
 • Yazılı savunma (duruma göre ilk veya sonraki duruşmalar sonrası)
 • Emsal ve güncel içtihatların/kararların sunulması
 • Mütalaaya karşı beyan (kısa, öz ve gerektiğinde dikkat çekici görsel içerikli)
 • Yeni, önemli ve esasa etkili olabilecek gelişmelerin ek dilekçe ile sunulması

 

3.Aşama: İstinaf/Temyiz

 

 • Aleyhe kararın ve dosyanın incelenmesi
 • Genel tetkik ve kontrol formu
 • İstinaf/temyiz dilekçesi (maddeler halinde kısa, net ve dikkate çekici hukuka aykırılıklar)
 • İlerleyen süreçte istinaf/temyiz mahkemesine ek dilekçe ve güncel AİHS içtihatları (gerektiğinde renkli) sunulması*

 

*: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarını içselleştirmek ve hak ihlallerini kaynağında yok etmek amacıyla, Yargıtay Başkanlığı İnsan Hakları Komisyonu’nun faaliyette bulunması nedeniyle AİHS içtihatları önemlidir.

 

Soruşturmanın en başından dosyanın kesinleşmesine kadarki tüm aşamalarında, hukuka ve mevzuata uygun işlemler yapılıp yapılmadığının tespiti ve gerektiğinde anında müdahale etmek amacıyla, Genel Tetkik ve Kontrol Formu marifetiyle tüm işlemler (Anayasa, AİHS, TCK, CMK, özel kanunlar vb.) tek tek kontrol edilip mukayese yapılmaktadır. Ayrıca derdest tüm dosyalar periyodik olarak UYAP'ta kontrol edilmekte ve güncel halde tutulmaktadır.

 

Aynı zamanda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa hükümlerine uygunluk denetimleri yapılmaktadır.

 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Madde AİHS Anayasa TCK CMK İHEB
Temel hak ve hürriyetlerin niteliği   12 1    
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması   13      
Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması   14      
Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması   15/1      
Yaşam hakkı 2 17      
İşkence yasağı 3 17     5
Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 4 18     4
Özgürlük ve güvenlik hakkı 5 19     3
Tutuklama koşulları 5/1-c 19/3   100 9
Tutuklama sebep ve hakların bildirilmesi 5/2 19/4      
Süresinde hakim önüne çıkarılma 5/3 19/5      
Tutuklamanın yakınlara bildirilmesi   19/6   101  
Makul sürede yargılanma ve serbest kalmayı isteme 5/3 19/7      
Kısa sürede karar verilme ve serbest kalmayı isteme 5/4 19/8   104  
Tazminat hakkı 5/5 19/9   141  
Adil yargılanma hakkı 6 36      
Mahkemeye başvurma hakkı 6 36      
Bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı 6 37     10
Kanunsuz delil   38/6   148  
Cezanın şahsiliği   38/7 20    
Masumiyet karinesi 6/2 38/4     11/1
Aleni ve makul sürede yargılanma hakkı 6/1 36      
Suçlamanın niteliği ve sebebi 6/3-a 36   191  
Savunma hazırlamak için zaman ve kolaylık 6/3-b 36      
Bizzat savunma veya ücretsiz müdafi hakkı 6/3-c 36   150  
İddia tanıklarını sorguya çekme 6/3-d 36   59  
Ücretsiz tercüman yardımı 6/3-e 36   202  
Kanunsuz ceza olmaz 7 38/1 2-7   11/2
Özel ve aile hayatına saygı hakkı 8 20     12
Kişisel verilerin korunması   20/3      
Konut dokunulmazlığı 8 21     12
           
Haberleşme özgürlüğü 8 22     12
Yerleşme ve seyahat özgürlüğü   23     13/1
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü 9 24-25     18
İfade özgürlüğü 10 26     19
Bilim ve sanat özgürlüğü   27      
Basın özgürlüğü   28      
Süreli ve süresiz yayın hakkı   29      
Düzeltme ve cevap hakkı   32      
Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü 11 33-34     20
Toplantı ve yürüyüş hakkı 11 34      
Sendika hakkı 11 51     23/4
Örgütlenme özgürlüğü ve siyasi partiler 11 33-68      
Evlenme hakkı 12 20-41     16
Etkili başvuru hakkı 13 40     8
Ayrımcılık yasağı 14, Ek-12/1 10 3   2
OHAL'de askıya alma 15/2 15/2      
Hakları kötüye kullanma yasağı 17 14/2     30
Haklara getirilen kısıtlamanın sınırlanması 18 13      
Mülkiyet hakkı Ek-1/1 35     17
Eğitim hakkı Ek-1/2 42     26
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı Ek-1/3 67      
Ceza davasında itiraz hakkı Ek-7/2        
Adli hata halinde tazminat hakkı Ek-7/3        
Aynı suçtan iki kez yargılanmama Ek-7/4        
Eşler arasında eşitlik Ek-7/5        
Ailenin korunması ve çocuk hakları   41      
Çalışma ve sözleşme özgürlüğü   48      
Çalışma hakkı   49     23/1
Sağlık ve çevre hakkı   56     25
Sosyal güvenlik hakkı   60     22
Kamu hizmetine girme hakkı   70      
Vergi ödeme yükümlülüğü   73      
Dilekçe ve bilgi edinme hakkı   74      
           
Yargı yolu   125      
Kamu hizmetiyle ilgili genel hükümler   128      
Disiplin kovuşturmasında güvence   129      
Mahkemelerin bağımsızlığı   138      
Gerekçeli karar zorunluluğu   141      
AYM bireysel başvuru hakkı   148      
Anayasaya aykırılığın ileri sürülmesi   152      

 Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive