Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Ceza hukukunun kaynakları, doğrudan kaynaklar ve dolaylı kaynaklar olmak üzere ikili ayrıma tabidir.

 

  1. Doğrudan kaynaklar (bağlayıcı): Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanunlar, içtihadı birleştirme kararları.
  2. Dolaylı kaynaklar (bağlayıcı değil): Yüksek mahkeme kararları, doktrin, madde gerekçesi.  

 

Ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etkisi olan hukuk disiplinidir. Ceza hukuku (maddi ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku) kapsamında, kolluk ve soruşturma aşamasından itibaren ihtiyaç duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

 

  • Koruma tedbirlerine itiraz (yakalama, gözaltı, tutuklama, arama, el koyma vb.)

 

  • Ceza davaları (ağır ceza, asliye ceza, icra ceza, istinaf, Yargıtay vb.)

 

  • Soruşturma ve yargılama evrelerinde şüpheli/sanık müdafiliği veya mağdur/müşteki vekilliği

 

  • İtiraz, istinaf, temyiz, yazılı emir, olağanüstü itiraz, eski hale getirme başvuruları

 

  • Savunma hazırlama, suç duyurusu dosyası, takipsizlik kararı ve idari para cezası itirazları 

 

  • Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başvuruları

 

  • Cezaevindeki tutuklu, hükümözlü ve hükümlülerin ziyaret edilmesi

 

  • İnfaz hukuku ve ceza infaz kurumu uygulamalarına dair başvurular (müddetname, açık kuruma ayrılma,denetimli serbestlik, disiplin vb.)

 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

 

ULUSLARARASI SUÇLAR

 

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

 

Soykırım – 76

İnsanlığa karşı suçlar – 77

Göçmen kaçakçılığı – 79

İnsan ticareti – 80

 

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

 

Hayata Karşı Suçlar

 

Kasten öldürme – 81

İntihara yönlendirme – 84

Taksirle öldürme – 85

 

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

 

Kasten yaralama – 86

Taksirle yaralama – 89

İnsan üzerinde deney – 90

Organ veya doku ticareti – 91

 

İşkence ve Eziyet

 

İşkence – 94

Eziyet – 96

 

Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali

 

Terk – 97

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi – 98

 

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

 

Çocuk düşürtme – 99

Çocuk düşürme – 100

Kısırlaştırma – 101

 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 

Cinsel saldırı – 102

Çocukların cinsel istismarı – 103

Reşit olmayanlar cinsel ilişki – 104

Cinsel taciz – 105

 

Hürriyete Karşı Suçlar

 

Tehdit – 106

Şantaj – 107

Cebir – 108

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma – 109

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi – 112

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi – 113

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi – 114

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme – 115

Konut dokunulmazlığının ihlali – 116

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali – 117

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi – 118

Haksız arama – 120

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi – 121

Nefret ve ayrımcılık – 122

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma – 123

Haberleşmenin engellenmesi – 124

 

Şerefe Karşı Suçlar

 

Hakaret – 125

İddia ve savunma dokunulmazlığı – 128

 

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

 

Haberleşmenin gizliliğini ihlal – 132

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması – 133

Özel hayatın gizliliğini ihlal – 134

Kişisel verilerin kaydedilmesi – 135

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme – 136

Verileri yok etmeme – 138

 

Malvarlığına Karşı Suçlar

 

Hırsızlık – 141

Yağma – 148

Mala zarar verme – 151

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme – 153

Hakkı olmayan yere tecavüz – 154

Güveni kötüye kullanma – 155

Bedelsiz senedi kullanma – 156

Dolandırıcılık – 157

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf – 160

Hileli iflas – 161

Taksirli iflas – 162

Karşılıksız yararlanma – 163

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi – 164

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi – 165

Bilgi vermeme – 166

 

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR

 

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

 

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması – 170

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması – 171

Radyasyon yayma – 172

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme – 173

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi – 174

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali – 175

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama – 176

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması – 177

İşaret ve engel koymama – 178

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma – 179

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma – 180

 

Çevreye Karşı Suçlar

 

Çevrenin kasten kirletilmesi – 181

Çevrenin taksirle kirletilmesi – 182

Gürültüye neden olma – 183

İmar kirliğine neden olma – 184

 

Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

 

Zehirli madde katma – 185

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti – 186

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma – 187

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti – 188

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma – 190

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak – 191

Zehirli madde imal ve ticareti – 193

Sağlık için tehlikeli madde temini – 194

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma – 195

Usulsüz ölü gömülmesi – 196

 

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

 

Parada sahtecilik – 197

Kıymetli damgada sahtecilik – 199

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar – 200

Mühürde sahtecilik – 202

Mühür bozma – 203

Resmi belgede sahtecilik – 204

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek – 205

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan – 206

Özel belgede sahtecilik – 207

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek – 208

Açığa imzanın kötüye kullanılması – 209

 

Kamu Barışına Karşı Suçlar

 

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit – 213

Suç işlemeye tahrik – 214

Suçu ve suçluyu övme – 215

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama – 216

Kanunlara uymamaya tahrik – 217

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma – 219

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma – 220

 

Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

 

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması – 223

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali – 224

 

Genel Ahlaka Karşı Suçlar

 

Hayasızca hareketler – 225

Müstehcenlik – 226

Fuhuş – 227

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama – 228

Dilencilik – 229

 

Aile Düzenine Karşı Suçlar

 

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören – 230

Çocuğun soybağını değiştirme – 231

Kötü muamele – 232

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali – 233

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması – 234

 

Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

 

İhaleye fesat karıştırma – 235

Edimin ifasına fesat karıştırma – 236

Fiyatları etkileme – 237

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma – 238

Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğinden bilgi veya belgelerin açıklanması – 239

Mal veya hizmet satımından kaçınma – 240

Tefecilik – 241

 

Bilişim Alanında Suçlar

 

Bilişim sistemine girme – 243

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme – 244

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması – 245

Yasak cihaz veya programlar – 245/A

 

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR

 

Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

 

Zimmet – 247

İrtikap – 250

Denetim görevinin ihmali – 251

Rüşvet – 252

Nüfuz ticareti – 255

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması – 256

Görevi kötüye kullanma – 257

Göreve ilişkin sırrın açıklanması – 258

Kamu görevlisinin ticareti – 259

Kamu görevinin terki veya yapılmaması – 260

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf – 261

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi – 262

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma – 264

Görevi yaptırmamak için direnme – 265

Kamu görevine ait araç ve gereçlere suçta kullanma – 266

 

Adliyeye Karşı Suçlar

 

İftira – 267

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması – 268

Suç üstlenme – 270

Suç uydurma – 271

Yalan tanıklık – 272

Yalan yere yemin – 275

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık – 276

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs – 277

Suçu bildirmeme – 278

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi – 279

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi – 280

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme – 281

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama – 282

Suçluyu kayırma – 283

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme – 284

Gizliliğin ihlali – 285

Ses veya görüntülerin kayda alınması – 286

Genital muayene – 287

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs – 288

Muhafaza görevini kötüye kullanma – 289

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması – 290

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme – 291

Hükümlü veya tutuklunun kaçması – 292

Kaçmaya imkân sağlama – 294

Muhafızın görevini kötüye kullanması – 295

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması – 296

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak – 297

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme – 298

 

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

 

Cumhurbaşkanına hakaret – 299

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama – 300

Türk milletini, Türkiye cumhuriyet devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama – 301

 

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

 

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak – 302

Düşmanla işbirliği yapmak – 303

Devlete karşı savaşa tahrik – 304

Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama – 305

Yabancı devlet aleyhine asker toplama – 306

Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma – 307

Düşman devlete maddi ve mali yardım – 308

 

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

 

Anayasayı ihlal – 309

Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı – 310

Yasama organına karşı suç – 311

Hükümete karşı suç – 312

Türkiye cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan – 313

Silahlı örgüt – 314

Silah sağlama – 315

Suç için anlaşma – 316

 

Milli Savunmaya Karşı Suçlar

 

Askeri komutanlıkların gasbı – 317

Halkı askerlikten soğutma – 318

Askerleri itaatsizliğe teşvik – 319

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma – 320

Savaş zamanında emirlere uymama – 321

Savaş zamanında yükümlülükler – 322

Savaşta yalan haber yayma – 323

Seferberlikle ilgili görevin ihmali – 324

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü – 325

 

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

 

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler – 326

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme – 327

Siyasal veya askeri casusluk – 328

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama – 329

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama – 330

Uluslararası casusluk – 331

Askeri yasak bölgelere girme – 332

Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik – 333

Yasaklanan bilgileri temin – 334

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini – 335

Yasaklanan bilgileri açıklama – 336

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama – 337

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi – 338

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma – 339

 

Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

 

Yabancı devlet başkanına karşı suç – 340

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret – 341

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç – 342

 Anasayfa

Kurumsal

Ekibimiz

İletişim

Serbay Interactive